Znaczniki

Z ZX Spectrum Wiki

Znacznikami lub flagami nazywane są pojedyncze bity rejestru F (Flags Register).
Informują one o stanie mikroprocesora.

7 6 5 4 3 2 1 0
S Z   H   PV N CY

Bity 3 i 5 nie są używane.
Znaczniki CY, PV, Z i S można testować w rozkazach warunkowych skoków, wywołań i powrotów z podprogramów.
Znaczniki H i N używane są w arytmetyce BCD i nie mogą być testowane bezpośrednio w rozkazach warunkowych. Ich odczyt jest możliwy wyłącznie pośrednio, na przykład z użyciem poniższego kodu

; sprawdzenie stanu znacznika H
PUSH AF
POP DE
BIT 4,E

CarrY

Znacznik przeniesienia. Dla odróżnienia od rejestru C jest oznaczany jako CY. Jego położenie w rejestrze F nie jest przypadkowe. Można powiedzieć, że jest to 9-ty bit akumulatora.

Negation

Znacznik wykorzystywany przez rozkaz DAA do rozróżniania rozkazów ADD i SUB. Po wykonaniu rozkazu ADD znacznik jest kasowany, a po SUB ustawiany na 1.
Wynik rozkazu DAA jest wartością bezwzględną w zapisie BCD, a znak liczby pozostaje w znaczniku N.

Parity or oVerflow

Half carry flag

Zero

Sign

Podobnie jak w przypadku CY, położenie znacznika S w rejestrze flag jest celowe. Jest to bowiem kopia najstarszego bitu wyniku operacji arytmetycznych, który przechowuje znak liczby.